കരകൗശലവസ്തുക്കൾ
കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ ഒരു നാടിന്റെയും അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെയും തദ്ദേശീയമായ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമാണ്. കേരളത്തിലെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൈതൃകവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്നവയാണ്. കയർ ഉൽപന്നങ്ങൾ, ചന്ദനത്തടി ഉൽപന്നങ്ങൾ, ലോഹവും തടിയുംകൊണ്ടുള്ള മിനിയേച്ചർ മോഡലുകൾ, മുള ഉൽപന്നങ്ങൾ, മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗുകൾ, ആറന്മുള കണ്ണാടി, പ്രത്യേക ലോഹസങ്കലനം എന്നിവ കരകൗശല വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖലകളാണ്. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ കരകൗശല ഉൽപ്പാദനം ആഗോളതലത്തിലേക്ക് അതിവേഗം വളരുന്ന വ്യവസായങ്ങളിലൊന്നാണ്.